Organization Documents

BikeHouston Bylaws, PDF

BikeHouston Bylaws, HTML
Sales Tax Exemption
IRS Letter of Determination